Miljöpolicy
 

SIB strävar ständigt efter att minska och förebygga företagets miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

För att bedriva verksamheten så miljöanpassat som möjligt strävar företaget efter att:

 • Säkerställa att den miljölagstiftning samt andra förekommande krav som berör SIBs verksamhet följs.
 • Genom sortering av avfall, återvinning och återanvändning, där det är möjligt, minska förbrukningen av naturresurser.
 • I samarbete med leverantörer välja miljöanpassade kemikalier och produkter, där så är möjligt.
 • Vi försöker minska vår användning av fossilbränslen.
 • I utvecklingsprojekt sträva efter att konstruera produkter med låg miljöbelastning.
 • Öka medarbetarnas kunskap om miljön och engagemang i miljöfrågor som berör SIBs verksamhet.
 • Ständigt förbättra verksamheten genom att följa upp företagets prestanda och verksamhetssystemets fortlöpande verkan.

 Certifikat

Kvalitetpolicy

SIB utvecklar, producerar och säljer specialborstar för industriella applikationer och kassettsystem för snöröjning och renhållning.
 
Rätt kvalitet är det främsta argumentet för våra kunder att välja våra produkter och den bästa marknadsföringen för framtida affärer.
Kvalitet är en naturlig del av hela vår verksamhet i såväl våra produkter som i vår kommunikation och relation med våra kunder.
 
Vi skall uppfylla våra kunders krav och behov samt leva upp till deras förväntningar. Att alltid leverera produkter av rätt kvalitet i tid är en självklarhet.
Alla medarbetare har ett ansvar för kvaliteten och möjlighet att påverka den. Vårt engagemang och kompetens är avgörande för resultatet.
 
Vi jobbar långsiktigt med kompetenta och miljömedvetna leverantörer som tillhandahåller överenskommen kvalitet och håller utlovade leveranstider.
 
Att sätta tydliga kvalitetsmål på alla nivåer i företaget gör det möjligt för samtliga att styra mot rätt kvalitet.
 
Genom att regelbundet utvärdera vår prestation kan vi utveckla verksamheten och därigenom förbättra oss.


Policy-GDPR


Policy - GDPR

Behandling av personuppgifter enligt GDPR.

Denna dag, 2018-05-18, har följande policy upprättats för Svenska Industriborstar i Västerås AB - SIB och gäller till vidare.

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Kön
 • Titel


Laglig grund

SIB har främst valt att åberopa Intresseavvägning gällande behandling av personuppgifter. I vissa fall kan även Samtycke inhämtas av berörda pater.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke oavsett vårt val av laglig grund. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Nedan följer punktlista gällande hur vi får tillgång till dina personuppgifter.

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register.
 • Uppgifter som vi får från leverantörer av register.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Vilken information ger vi till dig?

Du har alltid en möjlighet att kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.Våra system är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.Vi har policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

SIB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet.

Rätt till tillgång: 

På SIB är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter
.
Rätt till rättelse: 

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta SIB och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: 

Du kan begära att SIB raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer SIB inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: 

Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.
Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos SIB.

Rätt till dataportabilitet: 

Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit SIB.

Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att SIB kan neka begäran.

Den person som önskar veta vilka uppgifter SIB har sparade och- eller önskar få dessa korrigerade, blockerade, delgivna eller raderade hänvisas till e-postadressen: info@sibproducts.com

Vid begäran av borttagning, ändring och- eller blockering av personuppgifter sker detta skyndsamt och senast inom 3 månader.

Revision
Detta dokument kan komma att revideras efter behov.

SIB Products
Västerås  |  Sweden
Tel +46 21 203 76  | Impressum

© 2018 SIB Products, Sweden. All rights reserved.